Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0007 “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване
Краен срок за закупуване на документация: 12.10.2015 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 12.10.2015 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.10.2015 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0007 “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2015/2016 г.”
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2013-0015 “Доставка на електрическа енергия за нуждите на Об
“Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Рудозем, област Смолян за срок до 31.12.2015г.”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2014-0008 " Упражняване на авторски надзор при извършване
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2014-0008 "Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа – с. Бяла река“ на о ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0006 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания
Краен срок за закупуване на документация: 14.08.2015 16:00:00
Срок за получаване на офертите: 14.08.2015 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 17.08.2015 12:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0006 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически пасп ...
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2009-0003 "Упражняване на строителен надзор при изпълнението
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2009-0003 "Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строителството на обект "Реконструкция и блогоустрояване на междублокови пространства"
Публична покана с предмет: "Рехабилитация на пътища, СМР на път с.Бърчево по посока с.Равнината и СМ
Срок за получаване на офертите: 26.06.2015 12:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 26.06.2015 14:00:00
Публична покана ID 9042814 с предмет: "Рехабилитация на пътища, СМР на път с.Бърчево по посока с.Равнината и СМР на път с.Елховец по посока с.Витина", обособена в следните две позиции: Обособена позиция №1: „Рехабилитация на пътища” и обособена п ...
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2015-0005 „Строително -монтажни работи за повишаване на енер
Краен срок за закупуване на документация: 28.07.2015 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 28.07.2015 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 29.07.2015 11:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2015-0005 „Строително -монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност в Културен дом - гр. Рудозем“ по проект №170 „Повишаване на енергийната ефективност в Културен дом - ...
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2015-0004 „Доставка на горива за МПС на община Рудозем”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0004„Доставка на горива за МПС на община Рудозем”, Дата на създаване:14.05.2015г.
„Доставка на горива за отопление и МПС за нуждите на община Рудозем"
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2010-0014 „Доставка на горива за отопление и МПС за нуждите на община Рудозем”. Поръчката е разделена на две обособени позиции. Позиция №1: „Доставка на горива за отопление за пет отоплителни сезона” и поз ...
Публична покана с предмет: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на
Срок за получаване на офертите: 22.05.2015 12:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 25.05.2015 14:00:00
Публична покана с ID 9041610 с предмет:"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари", обособена в следните две позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация” и обособена позиция №2: „ ...