Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
НАРЕДБИ

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Рудозем

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 2019 Г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 2019 Г.

НАРЕДБА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА  - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  РУДОЗЕМ 

Решение към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА

Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Рудозем

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на териротията на община Рудозем

Наредба за рекламната дейност

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регистрацията и стопанисването на домашните кучета на територията на Община Рудозем.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Рудозем

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Рудозем, 2015 г.

Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба № 1 на Общински съвет - Рудозем за Опазване на обществения ред и безопасността на движението

Наредба № 2 на Общински съвет - Рудозем за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Рудозем и за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Рудозем