Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект "Изграждане
00254-2013-0011 Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект "Изграждане на спортни съоръжения в Община Рудозем"
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2015-0003 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на дет
Краен срок за закупуване на документация: 25.05.2015 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 25.05.2015 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 26.05.2015 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2015-0003„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем по обособени позиции”, Дата на създаване:24.04.2015г.
Публична покана с предмет: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и консумативи за
Срок за получаване на офертите: 30.04.2015 12:00:00
Публична покана с ID 9040951 с предмет: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Рудозем”
Публична покана с предмет: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и консумативи за
Срок за получаване на офертите: 29.04.2015 12:00:00
Отменена със Заповед №99/20.04.2015г. Публична покана с ID 9040834, с предмет:„Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Рудозем”, Дата на създаване:16.04.2015г.
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪ
Срок за получаване на офертите: 16.04.2015 17:00:00
ID 9040523 Публична покана с предмет:„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВ ...
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
01776-2013-0001-Възложител: ОУ"Христо Ботев" с. Елховец, общ. Рудозем
01776-2013-0001 Доставка на дизел за отопление( маркиран- червен) за отоплителен сезон 2013/2014 г. на сградата ОУ“Христо Ботев“, с.Елховец, общ. Рудозем.
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2013-0001, Дата на създаване: 01.04.2015г.
„Рефинансиране на кредитна линия чрез поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 1 999 990 (един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева”.
Публична покана с предмет: Осигуряване на публичност и визуализация по проект: „Реконструкция и реха
Срок за получаване на офертите: 06.03.2015 12:00:00
ID 9039107 "Осигуряване на публичност и визуализация по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа – с. Бяла река”, съгласно Договор №21/321/01495 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ ...
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2014-0001 "Авторски надзор при извършване на СМР по проект
"Авторски надзор при извършване на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа на обект: "Реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем - с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян"