Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Геоложки строеж и палеогеографско развитие

Геоложки строеж и палеогеографско развитие

Родопите се характеризират с блоково-разломна структура.

Западните Родопи са изградени от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. Най-често срещани са гнайсите, слюдените шисти и мраморите. При херцинското нагъване (през палеозойската ера) се образуват три полегнали на юг-югоизток антиклинали – Севернородопска, Среднородопска и Западнородопска. Техните ядки са изградени от южнобългарски гранити, покрити от метаморфна мантия. През терциера в пониженията (Смолянско, Хвойненско и др.) се образуват езера, в които се отлагат седименти – пясъчници, конгломерати. Проявява се вулканска дейност, в резултат на която се образуват обширни лавови покривки от риолит (Смолянско, около Брацигово и др.)

В геоложко отношение Източните Родопи са изградени от Източнородопската синклинала на север и Източнородопската антиклинала на юг. На север преобладават допалеозойските и палеозойските метаморфни скали. Тук се разкриват различни по възраст и устойчивост скали. Най-стари са метаморфните, а по-млади – седиментните. Има и вулкански скали – риолити, трахити и андезити.