Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2013-0016 "Авторски надзор на обект: "Рехабилитация на път
"Авторски надзор на обект: "Рехабилитация на път SML 3220/ІІ-86,Рудозем-граница Гърция - м.Дуревци, Участък: км.0+0,00 -км. 0+592", при извършване на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопров ...
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2013-0017 "Авторски надзор при извършване на СМР по проект
"Авторски надзор при извършване на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа" на обект: "Рехабилитация на път SML 3216 гр. Рудозем - с. Борие, общ. Рудозем, обл. Смолян"
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2014-0006 " Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна
"Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа - с. Бяла река" на обект: "Рехабилитация на път SML 2210/ІІІ - 8606/ Пловдивци - Коритата-Мочуре-ІІ -ри етап"
01776-2015-0001 - Възложител: ОУ „Христо Ботев“ с. Елховец, общ. Рудозем
01776-2015-0001 Доставка на дизел за отопление – маркиран за отоплителен сезон 2015-2017 г. на сградата на ОУ „Христо Ботев“ с. Елховец, общ. Рудозем
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2015-0002 "Избор на финансова институция за рефинансиране н
Краен срок за закупуване на документация: 24.02.2015 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 24.02.2015 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 25.02.2015 10:00:00
Предмет:„Избор на финансова институция за рефинансиране на кредитна линия чрез поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 1 999 990 (един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева”
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2014-0019 „Доставка на строителни материали и материали, свъ
Краен срок за закупуване на документация: 16.02.2015 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 16.02.2015 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 17.02.2015 10:00:00
Предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем” с Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2015-0001
Публична покана с предмет: “Изготвяне на технически проекти на ул.”Топалска” (о.т.122–о.т.139 и о.т.
Срок за получаване на офертите: 09.01.2015 12:00:00
ID9037597,Дата на създаване 19.12.2014г.Публична покана с предмет: “Изготвяне на технически проекти на ул.”Топалска” (о.т.122–о.т.139 и о.т.129–о.т.148), с.Чепинци, общ.Рудозем и улици „1” и „2” в с.Сопотот, общ.Рудозем”
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2012-0007, Дата на създаване 15.12.2014г.
„Избор на мобилен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие ”
Публична покана “Укрепване на улица "Еделвайс" между кв. 70 и 109, с. Чепинци и възстановяване на по
ID №9036607,Дата на създаване:25.11.2014г. Публична покана с предмет “Укрепване на улица "Еделвайс" между кв. 70 и 109, с. Чепинци и възстановяване на подпорна стана под улица между о.т. 71 и 73 в кв. 2, кметства в Пловдивци и с.Корита”
Публична покана с предмет: “Експлоатация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Рудозем, на
ID 9036198; Дата на създаване:18.11.2014г. Публична покана с предмет: “Експлоатация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Рудозем, намиращо се в местността Бунарски дол, с.Бърчево, община Рудозем”