Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Достъп до информация

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Един от основните приоритети на Община Рудозем е прозрачността в управлението.
Целта на интернет стреницата е да предостави информация за дейността на Общинска администрация. Ако в публикуваните в сайта документи не откривате конкретната информация, която Ви интересува, можете да се възползвате от правото си да получите допълнителна информация по Закона за достъп до обществена информация.
Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Тази информацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител. Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.
Официална обществена информация е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.
Служебна обществена информация е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.
Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път при условия, определени от съответния орган.
Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.
В първия случай трябва да се обърнете директно към служителя или Кмета на общината с въпрос, който Ви интересува. Можете да поискате да прегледате определена информация, да прочетете определен нормативен акт или копие от наличен документ, който съответно не е конфиденциален, като в този случай.
Когато търсената от Вас информация изисква повече време за справка, или считате предоставената Ви информация за недостатъчна, е желателно да отправите писмено искане.