Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и

Срок за получаване на офертите: 17.12.2018

 

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем”   по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Публикувано на:10.12.2018г.

Файлове за сваляне:

ПОКАНА
Публикувано на : 10.12.2018 16:13:39
Приложение №1_Техническа спецификация
Публикувано на : 10.12.2018 16:13:52
Приложение № 2 КСС улици
Публикувано на : 10.12.2018 16:13:59
Приложение №3 Образец на оферта
Публикувано на : 10.12.2018 16:14:07