Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Документи

Наредба

НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ

НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане) на проекти, за финансирането на които предстои Общината да поеме дългосрочен дълг.

РАЗДЕЛ ІI

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

Чл. 2. Поемането на дългосрочен дълг от общината се извършва при спазване на условията на Закона за общинския дълг.

Чл. 3. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на общината са следните:

(1) Проектът, предлаган за обсъждане, трябва да е в интерес на населението на територията на община Рудозем.

(2) Проектът, който предстои да бъде обсъждан от местната общност, да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен общински дълг при условията на Закона за общинския дълг.

Чл. 4. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на Глава ІV от Закона за общинския дълг.

Чл. 5. В общественото обсъждане могат да участват представители на обществеността на държавни и обществени организации, общинската администрация, заинтересовани физически и юридически лица.

Чл. 6. Обществено обсъждане на проекти на общината, за финансирането на които предстои Общината да поеме дългосрочен дълг, се извършва при спазване на следния ред:

(1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от Общината на дългосрочен дълг, чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност.

(2) Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в местен ежедневник и на сайта на общината, обявява се по кабелната телевизия и се поставя на таблото на Общинския информационен център в сградата на Общината най-малко седем дни преди насроченото обсъждане.

(3) Поканата за обсъждане по алинея 1 трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място и време за свободен достъп до материалите по проекта, и при необходимост лица за контакти.

(4) Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на Общината.

(5) Обсъждането се открива с представяне на проекта от кмета на общината или друг представител на администрацията, съдържащо описание на идеята и целите на проекта, информация за обществената му значимост, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяване на проекта, предлаган начин и параметри на финансиране, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината. На обсъждането може да се поканят лица - експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност.

(6) След представянето по предходната алинея се дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта.

(7) Всички поставени въпроси се записват, след което се отговаря на лицата, поставили въпросите.

(8) За протичането на общественото обсъждане се води протокол.

Чл. 7. Всички граждани и юридически лица могат в 3-дневен срок от провеждането на обсъждането да внесат писмени запитвания, протести и предложения до кмета на Общината, касаещи проекта(ите), за реализацията на които ще се поема дългосрочен дълг.

Чл. 8. В тридневен срок кметът на Общината е длъжен да отговори писмено на постъпилите запитвания по чл. 7.

Чл. 9. В зависимост от протичането на общественото обсъждане кметът на общината преценява необходимостта от разглеждане и оценяване на други алтернативи и/или допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане.

Чл. 10. Протоколът от общественото обсъждане, ведно с постъпилите писмени запитвания, протести и предложения, е неразделна част от предложението на кмета на общината по чл.13 от Закона за Общинския дълг.

РАЗДЕЛ ІII.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 15 ал.(3) от Закона за Общински дълг и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и влиза в сила в срок от три дни след публикуването и в местния печат.

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 50 по протокол №4 от 09.02.2012г.